Main page arrow Forum
Hajomakett.hu Fórum
Welcome, Guest
Please Login or Register.    Lost Password?
Bounty (1 viewing) (1) Guests
Go to bottom Post Reply Favoured: 0
TOPIC: Bounty
#1099
GyuSea (User)
Platinum Boarder
Posts: 343
graphgraph
User Offline Click here to see the profile of this user
Vá: Bounty 15 Year, 8 Month Karma: 0  
Az UW= UltraWeb, ingyenes tárhely szólgáltató. De ha nem is érted, csak rákattolsz a kék UW felíratva, akkor már jön is a könyv, az a lényeg...
 
Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#1100
viola (User)
Fanatikus Tag
Posts: 221
graphgraph
User Offline Click here to see the profile of this user
Vá: Bounty 15 Year, 8 Month Karma: 0  
űGYI Tényleg ott van.
 
Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#1101
colombos (User)
Újonc
Posts: 5
graphgraph
User Offline Click here to see the profile of this user
Vá: Bounty 15 Year, 7 Month Karma: 0  
Nem tudom ki mit tud a Bounty-ról de itt van egy kis ízelítő!!!A Bounty szállítóhajó 1789 áprilisában, fedélzetén több tu­cat kenyérfapalántával, demoralizálódott legény­ség­gel és egy a hatalmát minden eszközzel megszilárdítani akaró, de a helyzet fölötti uralmát visszanyerni nem tudó ka­pitánnyal hagyta el Tahiti szigetét...Elmondhatjuk, hogy egy rakomány lőpor sem lett volna veszélyesebb, mint a fenti keverék. Bligh kapitány érzi a bajt és meg­rop­pant tekintélyét fokozott szigorral próbálja hely­re­ál­lítani. Már nemcsak a kapitány csípős szavai, hanem a “kilencfarkú macska”, a tengerészkorbács is egyre nagyobb szerepet kap a mindennapi szolgálat során.Két héttel indulás után meg­történik a jóvátehetetlen. A hajó legénységének több­sé­ge Flet­cher Christian gaz­da­sá­gi tiszt vezetésével fellázad az em­­ber­telen bánásmód ellen. Tud­nunk kell, hogy a korabeli ten­geré­szeti törvények egy bün­tetést ismertek a lázadás meg­torlására, az akasz­tást. Fletc­her Christian és társai tehát egy jobb élet reményében a leg­na­gyobb tétet tették kockára, az éle­tü­ket. A legénység 18 tagja hű ma­rad a parancsnokához. őket és “ke­nyérfa Bligh”-t a hajó nagy men­tőbárkájába terelik, a bárkát víz­re bocsátják, kapnak vizet, élel­met, navigációs eszközöket. Eb­ből is látszik, hogy a lázadók ko­ránt­sem olyan elvetemültek, nem kí­vánják sem társaik, sem Bligh ha­lálát. A kapitány embereivel 5800 km-t tesz meg mintegy hat hét alatt és a kelet-indiai Timor­ban köt ki. A lázadás nem árt kar­ri­erjének, 1817-ig hajózik, bár 1808-ban ismét lázadás tör ki el­lene, a láza­dókat elítélik, Bligh-t pe­dig kine­vezik altengernaggyá.Ami a lázadókat illeti, ők Flet­cher Christian parancsnoksága alatt, visszahajóznak Tahitiba, itt 16-an élnek az egyik bennszülött fő­nök ajánlatával és békés föld­mű­vesként letelepednek a nekik adományozott földeken. Évekkel ké­sőbb hármukat egy angol ha­di­hajó elfogta, és Angliába szál­lí­totta, ahol mindhármukat fel­akasz­tották. Hiába, ha a flotta presz­tízséről volt szó az Admira­li­tás lordjai nem kicsinyeskedtek. Ha valaki vétett a szabályaik el­len azt a Föld túlsó oldaláról is elő­állí­tották. Fletcher Christian 8 tár­sá­val, 6 tahiti férfival és 12 nő­vel tovább hajózik. Tisztként tud­ja, hogy csak akkor lesznek biz­ton­ságban, ha lemennek a tér­kép­ről, vagyis olyan helyre kell el­jut­niuk, ami nem szerepel az an­gol tenge­részeti térképeken. Ek­kor úgy dönt, hogy legyen ez a hely a Car­teret kapitány által 1767-ben fel­fedezett lakatlan Pitcairn sziget. A jó Carteret ugyanis úti­nap­lójában nem tagadja, hogy meg­hibásodott kronométere miatt helytelenül, ha­tározta meg a sziget helyét. A lá­zadók tehát tud­ják, hogy valahol előttük van egy szi­get, csak az a kérdés, hogy hol. Szeren­cséjük van, a ha­za­rdírozás be­jön, megtalálják a szi­­­getet. Gondjaik ezzel azon­ban nem szűnnek meg. Ellen­sé­ges­kedés robban ki az ango­lok és a po­linéz férfiak között. A 9 angol közül 5 elesik, mire ki­­irtják egykori matróz­társai­kat. A sok kiontott vér azonban nem tűnt el nyom­ta­lanul a szi­get korall­homok­jában, nemzet szü­letett belőle, amely ma a Brit Nem­zetkö­zösség leg­kisebb tag­ja, mint­egy 100 főből áll. Egy olyan nemzet jött létre, amely 1808-tól, amióta tud róla a világ, büszke, önálló és önel­lá­tó. Tör­vényei az elmúlt 150 év­ben nem vál­toz­tak, ennek el­le­nére ma is mo­dernnek számí­ta­nak, az ember­ség és embe­ri­es­ség szel­­le­mé­ben születtek. Ha­zasze­re­te­tüket jól jellemzi az az eset, ami­kor a II. világhá­bo­rú folyamán a sziget lakos­sá­gát Új-Zélandra akarták te­le­píteni. Az egykori zendülők utó­dai ismét fel­lá­zadtak és meg­tagadták hazájuk elha­gyá­sát. Amikor az egyik ten­gerész­tiszt megkér­dezte a szószó­ló­jukat, hogy miért teszik ki ma­gu­kat az eset­leges japán meg­­szál­lás veszé­lyeinek az így vá­la­szolt: “Mert itt hatalmas kin­cset ta­láltak őseink, ami most a mienk. Ez a kincs a szabadság és sen­kinek nem ad­juk!” A ja­pán in­ter­­venció szeren­csére el­ma­radt.
 
Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#1102
mephistomi (User)
Fanatikus Tag
Posts: 268
graphgraph
User Offline Click here to see the profile of this user
Vá: Bounty 15 Year, 7 Month Karma: 0  
Csiba Péternek:http://membres.lycos.fr/hmsbounty/
 
Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#3590
GyuSea (User)
Platinum Boarder
Posts: 343
graphgraph
User Offline Click here to see the profile of this user
Vá: Bounty 14 Year, 5 Month Karma: 0  
GyuSea írta::
SLP oldalon is megtalálható.

A minap jártam volna arra, de az oldal le volt jelszóval védve! ~
 
Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#3591
kaloz (User)
Fanatikus Tag
Posts: 214
graphgraph
User Offline Click here to see the profile of this user
Vá: Bounty 14 Year, 5 Month Karma: 0  
GyuSea írta::
GyuSea írta::
SLP oldalon is megtalálható.

A minap jártam volna arra, de az oldal le volt jelszóval védve! ~


Az oldal az ASVA múlt évi támadása miatt zártkörű klubbá alakult, így vcalóban csak tagoknak érhető el. Mellesleg ugyanez történt a HP (Hungarian Pirate) oldallal is, ami párhuzamos az SLP-vel (elég sok anyaguk egyezik).

Mellesleg a http://membres.lycos.fr/hmsbounty oldal is jelszót kér !amazed
 
Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
Go to top Post Reply
Powered by FireBoardget the latest posts directly to your desktop

www.hajomakett.hu
Hajomakett.hu - Vitorlás, hajó, makett